Regulamin

REGULAMIN OBOZÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ INTERNATIONAL CENTER OF EVENTS SP. Z O.O.

1. DEFINICJE

1. ICE – spółka International Center of Events II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/25A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579925, będąca organizatorem wyjazdów treningowo-szkoleniowych.
2. Klient – uczestnik wyjazdu treningowo-szkoleniowego organizowanego przez ICE.
3. Specjalista – osoba zatrudniona lub w inny sposób powiązania z ICE, świadcząca w imieniu ICE Usługi na rzecz Klienta.
4. Usługa – Obóz treningowo-szkoleniowy organizowany przez ICE, co do którego Klient dokonał zgłoszenia lub zawarł z ICE Umowę, przy czym szczegółowe warunki każdego z obozów zostały umieszczone na Stronie internetowej.
5. Strona internetowa – strona ICE prowadzona pod adresem www.ic-travel.pl.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
7. Umowa – zobowiązanie do realizacji przez ICE Usługi na rzecz Klienta w zamian za zapłatę przez Klienta za rzecz ICE Opłaty.
8. Opłata – Wynagrodzenie należne ICE od Klienta w momencie dokonywania rezerwacji danej Usługi. Opłata wnoszona jest na konto należące do International Center of Events II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/25A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579925.
9. Cena – Pieniężny wyraz wartości wynagrodzenia ICE należnego za realizację na rzecz Klienta Usługi.

2. ZGŁOSZENIE

1. Klient w celu zawarcia Umowy dokonuje za pośrednictwem Strony Internetowej zgłoszenia.
2. Za zgłoszenie uważane jest wysłanie przez Klienta deklaracji udziału zawierającej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz informację o usługach dodatkowych.
3. ICE informuje, że zgłoszenia będą przyjmowane do 7 dni przed rozpoczęciem Usługi lub do wyczerpania miejsc na realizację Usługi.
4. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapłata przez Klienta Opłaty.
5. Opłata stanowi równowartość Cenę konkretnej Usługi.
6. Cena Usługi podana jest na Stronie internetowej. Ceny Usług są cenami brutto, podawane są w PLN i zawierają wszystkie jej składniki.
7. Cena wiążą Strony od momentu dokonania przez Klienta Opłaty do dnia wykonania Usługi przez ICE.
8. O pierwszeństwie przydziału miejsc w ramach Usług decyduje data zawarcia Umowy.

3. REZYGNACJA

1. Klient ma prawo do rozwiązania umowy z ICE w każdym momencie przed rozpoczęciem świadczenia przez ICE Usługi, z tym że w przypadku rezygnacji:
a) Powyżej 90 dni przed rozpoczęciem Usługi Klientowi przysługuje zwrot całkowity uiszczonej Opłaty,
b) Poniżej 90 dni ale nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem usługi Klientowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty,
c) Poniżej 30 dni przed rozpoczęciem Usługi Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej Opłaty.
2. W przypadku rezygnacji lub niestawienia się Klienta w terminie realizacji Usługi, Opłata uiszczona przez Klienta nie podlega zwrotowi a Usługę uznaje się za zrealizowaną.
3. ICE zastrzega sobie prawo odwołania świadczenia Usług w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
4. W przypadku odwołania obozu przez ICE, cała wpłacona przez Klienta kwota podlega zwrotowi.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W wyjeździe treningowo-szkoleniowym może wziąć udział wyłącznie osoba pełnoletnia i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Klient oświadcza, że stan jego zdrowia w pełni pozwala na skorzystanie z Usługi. Klient przed skorzystaniem z Usługi ma obowiązek skonsultować się z lekarzem.
3. Przystąpienie do korzystania z Usługi jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potwierdzonym przez lekarza braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych i podjęcia aktywności fizycznej lub innej z Usług oferowanych przez ICE.
4. Klient oświadcza, że w czasie świadczenia Usług przez ICE nie będzie znajdował się w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków, które mogą ograniczać sprawność psychomotoryczną i zdolność podejmowania decyzji.
5. Podczas obozu Klient zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od Specjalistów ICE.
6. Specjalista upoważniony jest zaprzestać realizacji Usług na rzecz Klienta łamiącego postanowienia Regulaminu, nieprzestrzegającemu zasad bezpieczeństwa, zachowującemu się w sposób agresywny, wulgarny, znajdującemu się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nawet w przypadku, gdy Usługa została przez Klienta opłacona. W takim przypadku Usługę uznaje się za zrealizowaną.
7. Od Klientów wymaga się samodzielnej oceny własnych możliwości realizacji Usługi.
8. W przypadku widocznych przeciwwskazań zdrowotnych Klienta (kontuzje, choroby zakaźne, itp.), Specjalista ma prawo odmówić uczestnikowi prawa udziału w realizacji części Usługi.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Klient oświadcza, że ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez niego komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z korzystaniem przez niego z Usług.
2. ICE oraz Specjaliści prowadzący zajęcia nie odpowiadają za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po realizacji Usługi, w szczególności nie są odpowiedzialni za kontuzje oraz za nieszczęśliwe wypadki Klienta powstałe wskutek istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, które Klient powinien zbadać i ustalić u odpowiedniego specjalisty przed rozpoczęciem Zajęć. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przez Klienta, Klient oświadcza, że nie będzie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec ICE oraz Specjalistów.
3. Klient zobowiązany jest do zachowania porządku oraz poszanowania wyposażenia i urządzeń ICE, Specjalistów oraz podmiotów współpracujących z ICE w celu realizacji Usługi.
4. Klient zobowiązuje się do stosownego przygotowania do świadczonej Usługi – w szczególności do zapewnienia sobie odpowiedniego stroju, w tym obuwia odpowiedniego do wykonywanych ćwiczeń.
5. Klient przyjmuje do wiadomości, że rzeczy wartościowe powinny być odpowiednio zabezpieczone. ICE nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy wartościowych.
6. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Klientów. ICE oświadcza, że jest wyłącznie ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. ICE nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w realizacji Usługi.
7. ICE nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie realizacji Usługi. 8. Klienci ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody.

6. REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy Klient stwierdzi nienależyte wykonywanie Umowy, przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w trakcie świadczenia Usługi Specjaliście lub bezpośrednio ICE, a po zakończeniu świadczenia Usługi w ciągu 3 dni od jej zakończenia (w formie pisemnej, lub dokumentowej na adres ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/25A, 02-495 Warszawa, lub adres email ictravel@icevents.pl).
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien przesłać ICE dowody wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi.

7. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ICE tj. International Center of Events II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/25A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579925, NIP: 5223040588, REGON: 362709548, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych
2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w czasie realizacji Usługi oraz w okresie odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń wynikającemu z ustawy kodeks cywilny.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji Usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f polegających na promowaniu usług Hotelu i sieci Hilton oferowaniu.
5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w celu wykonania umów przez ICE, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytu (sprawozdania finansowe), prawne, podatkowe, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji fizycznej jak i elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi monitoringu spłacania zaległości oraz windykacji.
6. Dane osobowe przechowywane będą do wygaśnięcia roszczeń z Umowy, a w przypadku zgody marketingowej do jej odwołania,
7. Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych oraz żądania usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach dot. danych osobowych, w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8. Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Klub do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych lub inny organ ochrony danych osobowych.
9. Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Klub swoich danych osobowych. Kategoriami danych osobowych Klienta jakie będą przetwarzane to wszelkie dane wskazane w zgłoszeniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może uniemożliwić realizacji Usługi przez ICE.
11. Polityka Prywatności Organizatora dostępna jest na Stronie internetowej www.ictravel.pl/polityka-prywatnosci/.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ICE zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian, o których poinformuje Klienta. Komunikaty odnośnie zmiany Regulamin będą pojawiać się na Stronie internetowej, a uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do zapoznania się z nimi.
2. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez ICE wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją i promocją Usług ICE. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii i filmów w relacji i materiałach promocyjnych ICE. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
3. Regulamin zaczyna obowiązywać Uczestnika z dniem złożenia oświadczenia przez Uczestnika, że przeczytał i zrozumiał wszystkie punkty wyżej wymienionego Regulamin.
4. Wszelkie znaki prawne oraz inne dokumenty i materiały (nazwa, logo, hologramy, nazwa domeny, itp.) są własnością ICE i korzystanie z nich bez zgody ICE lub w sposób do tego nieprzeznaczony jest zabronione.
5. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy Strony w pierwszej kolejności spróbują rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwym będzie sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.